هیات مدیره شرکت

 

 

نام و نام خانوادگی سمت
حسین نوری عضو هیات مدیره و مدیر عامل
  حسین حکیمی عضو هیات مدیره
مرتضی آریان عضو هیات مدیره
ابوالفضل جنتی مشکانی عضو هیات مدیره
حسین روحانی مقدم عضو هیات مدیره