هیات مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی سمت
حسین نوری عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل
  مجید یاسری عضو موظف هیات مدیره
وحید برزگر یارمحمدی عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره
غلامرضا کمیجانی عضو هیات مدیره
حسین حکیمی عضو هیات مدیره