هیات مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی سمت
حسین نوری عضو هیات مدیره و مدیر عامل
  مجید یاسری عضو هیات مدیره
حسین حکیمی عضو هیات مدیره
ابوالفضل جنتی مشکانی عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره