اهداف و چشم انداز

شرکت شکر به عنوان یکی از تولیدکنندگان استراتژیک شکر در منطقه شمال کشور ضمن تعهد به تولید و عرضه محصول با شرایط ایمن و سالم و مطابق با استانداردهای ملی و رعایت مسایل زیست محیطی و ایمنی پرسنل، بهبود مستمر در کلیه فرآیندهای و همچنین احترام به خواسته های مشتری و طرف های ذینفع را سرلوحه امور شرکت قرار داده است